Ochrona danych osobowych (RODO) i bezpieczeństwo informacji

RODO oznacza, że budowanie systemu ochrony danych osobowych to nie tylko formalne przyjęcie polityk i przeszkolenie pracowników. Aby wprowadzić zasady zgodne z RODO oraz przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych istotny jest wybór odpowiedniego sposobu działania, opracowanie właściwych dokumentów i procedur, analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych oraz ciągłe doskonalenie sytemu. Wdrożenie RODO jest trudnym zadaniem, ponieważ wymaga szczegółowej diagnozy kontekstu funkcjonowania oraz otoczenia danej organizacji. Obecne przepisy pozwalają na swobodę w interpretacji przepisów, co może być groźne dla przedsiębiorców i skutkować nałożeniem kar finansowych. Dopiero kompleksowe podejście do ochrony danych, oparte na zarządzaniu ryzykiem oraz przeanalizowaniu funkcjonujących procesów, pozwoli osiągnąć skuteczne wdrożenie RODO, zapewniające ochronę i realizację praw jednostki oraz gwarantujące bezpieczeństwo prawne całej organizacji.

 

W czym możemy Ci pomóc:

Jeśli nie masz wdrożonego systemu ochrony danych osobowych – wskażemy, jakie działania powinieneś podjąć, aby dostosować się do wymogów RODO.

Jeśli masz wdrożony system ochrony danych osobowych – sprawdzimy, czy system jest zgodny z wymogami RODO oraz przepisami krajowymi i wskażemy, jakie działania powinieneś podjąć, aby go dostosować do przepisów oraz ciągle udoskonalać.

  • Audyt zgodności
  • Bieżące wsparcie
  • Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) i analiza ryzyka
  • Kontrola UODO
  • Przejęcie funkcji IOD
  • Wsparcie IOD
  • Wdrożenie RODO i krajowymi przepisami
  • Zgodność z RODO i krajowymi przepisami
  • Szkolenia i warsztaty

Wprowadzony system ochrony danych osobowych powinien być poddawany regularnej ocenie, co wiąże się również z obowiązkiem każdej organizacji do podejmowania działań zwiększających świadomość pracowników, biorących udział w czynnościach przetwarzania danych osobowych. Formalne wdrożenie polityki w organizacji nie chroni przed nałożeniem kary, jeżeli pracownicy nie będą jej przestrzegać i stosować w swoich codziennych obowiązkach.