Inspektor Ochrony Danych

Usługi Inspektora Ochrony Danych (IOD) polegają na wykonywaniu zadań wskazanych w art. 39 RODO. Są to przede wszystkim:

  • Informowanie i doradztwo administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na RODO oraz innych przepisów o ochronie danych;
  • monitorowanie przestrzegania RODO innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
  • współpraca z Prezesem UODO;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa UODO w kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych;
  • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) zgodnie z RODO:

  • organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości np. urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy centralne;
  • działalność polegająca na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę (np. sklepy internetowe, firmy IT, banki i instytucje finansowe).
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych) oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (np. szpitale, przychodnie, biura księgowe, sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne).

Zgodnie z RODO inspektorem ochrony danych może zostać zarówno pracownik administratora lub podmiotu przetwarzającego, jak i osoba z zewnątrz organizacji (outsourcing).

Dysponujemy osobami spełniającymi wymagania RODO do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych IOD. Cena usług IOD jest uzależniona jest od wielkości organizacji, nakładu pracy, liczby i rodzaju czynności przetwarzania, zasad wspólpracy.