Informacja o danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest NW Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Wierzawicach 874 37 – 300 Leżajsk. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami również mailowo pod adresem: biuro@systemyzarzadzania.com.pl

Firma NW Systemy Zarządzania sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celach:

  • Zawarcia i wykonania umowy z klientem art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO;
  • Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO;
  • Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO;
  • Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (wyłącznie za zgodą Klienta) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • prowadzenie fanpage’a NW Systemy Zarządzania Sp. z o.o. na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowanie za jego pomocą o naszej aktywności, które organizujemy i w których uczestniczymy, w tym promowanie osiągnięć i umiejętności naszych oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).

Odbiorcami danych osobowych będą:

  • osobom prowadzącym działalność gospodarczą współpracującym z NW Systemy Zarządzania sp. z o.o. w zakresie usług konsultingowych świadczonych na rzecz klientów NW Systemy Zarządzania sp. z o.o.;
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym do dowolnego zaumatyzowanego przetwarzania wywołującego skutki prawne – „profilowania”), prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do NW Systemy Zarządzania sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.